Nieuws

> TPV Dijkzicht en de toekomst
Geplaatst op: 22 november 2022

Update: de bijzondere ledenvergadering is in verband met de voetbal verplaatst van dinsdag 13 naar donderdag 15 december

Beste leden,

Naar aanleiding van onze uitnodiging voor de bijzondere ledenvergadering zijn er een aantal vragen en suggesties binnengekomen. Die betreffen allemaal het voornemen om de binnenbanen 18-19-20 in hal 2 op te offeren voor 4 padelbanen. Uiteraard zijn wij verheugd dat er betrokken leden zijn die kritisch meedenken. Daarom hieronder een reactie op enkele punten, zonder dat wij de pretentie hebben hiermee alle vragen tot in detail te beantwoorden. Daarvoor is de ledenvergadering onontbeerlijk, waarmee een democratische besluitvorming ook zoveel mogelijk is gewaarborgd.

Knelpunt huurders binnenbanen
Als er in hal 2 niet meer kan worden getennist, mis je 3 overdekte tennisbanen. Deze banen worden tot nu toe intensief door tennisschool De Kloek gebruikt om les te geven. De Kloek heeft echter aangegeven graag een aantal tennislessen buiten te willen geven.
Dan blijft er een knelpunt over op de uren dat er meer dan 5 overdekte tennisbanen via een contract in de winter zijn verhuurd. Dit gaat om een zodanig beperkt aantal gevallen, dat wij denken dat dit soepel kan worden opgelost.

De financiële onderbouwing
Met het realiseren van 4 padelbanen in hal 2 is een bedrag van tegen de € 160.000 gemoeid. Staan daar voldoende inkomsten tegenover? Wij denken van wel, hieronder een opsomming:
-Als alle leden op de wachtlijst voor padel kunnen worden toegelaten (inmiddels ruim160), levert jaarlijks meer dan € 35.000 op;
-Wij denken er aan de 4 overdekte padelbanen in de winterperiode “los” te verhuren en verwachten dat deze banen gemiddeld per dag 5 uur worden verhuurd. Zuinig gerekend levert dat jaarlijks € 80.000 op.
-Daar staat tegenover dat wij minder huur ontvangen van De Kloek voor onze binnenbanen en dat het aantal contracten en de losse verhuur van overdekte tennisbanen afneemt. Wij schatten deze inkomstenderving op maximaal € 40.000 per jaar.
Samengevat denken wij onder de streep jaarlijks circa € 75.000 over te houden, waardoor deze investering binnen 3 jaar waarschijnlijk is terugverdiend.

Andere punten
Er zijn ook suggesties binnen gekomen om in plaats van hal 2 de huidige tennisbanen 7-8 of 9-10-11 op te offeren voor (overdekte) padelbanen. Dit is praktisch niet mogelijk omdat:
-gegeven de reputatie van padelbanen in de buurt van woningen de gemeente niet makkelijk een vergunning zal afgeven;
-het overdekken van padelbanen door de gemeente niet is toegestaan (dat geldt dus ook voor de huidige 6 padelbanen) en ook heel erg kostbaar is;
-als wij tennisbanen buiten gaan opofferen voor padelbanen, wordt het organiseren van de tenniscompetitie en tennistoernooien vrijwel onmogelijk.
Nog even voor alle duidelijkheid: er is geen wachtlijst voor het tennislidmaatschap of tennisles.

Tenslotte nog het volgende:
Het bestuur wil graag van de gelegenheid gebruik maken de lidmaatschapstarieven voor 2023 voor senioren aan de leden voor te leggen en in stemming te brengen.
Het bestuur stelt voor om dit tarief voor het tennislidmaatschap te verhogen van 170 naar 175 euro, het tarief van het padellidmaatschap te verhogen van 180 naar 220 euro en het combi-lidmaatschap ongewijzigd te laten op 250 euro.
Motivatie voor dit voorstel:
-het tennislidmaatschap wordt, gegeven de inflatie, hierdoor eigenlijk goedkoper en dat past omdat ingeleverd wordt op het aantal bespeelbare binnenbanen in de zomerperiode;
-het padellidmaatschap wordt ruim 22% duurder en dat past omdat er heel veel geld in padelbanen wordt geïnvesteerd;
-het combi-lidmaatschap blijft ongewijzigd om padelleden makkelijk over de drempel te halen om ook te gaan tennissen.

Wij hopen dat deze extra informatie bijdraagt aan de besluitvorming en zien U graag op donderdag 15 december om 19.30 uur in de tussenruimte tussen de tennishallen.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

 

Beste leden,

In de ontwikkeling van het ledenbestand van onze tennis- en padelvereniging kan in de laatste jaren een duidelijke trend worden geconstateerd: het aantal tennisleden daalt en het aantal padelleden stijgt. Momenteel zijn er 352 padelleden, 379 combileden en 921 tennisleden, totaal 1652 leden.
Verder staat er een voortdurend toenemend aantal personen op de padelwachtlijst: we zijn begin juli 2022 met een schone lijst begonnen en nu staat de teller al weer op 143.
Als je deze ontwikkelingen afzet tegen het aantal beschikbare banen (11 tennisbanen buiten, 6 tennisbanen binnen en 6 padelbanen buiten), kun je constateren dat er op ons park relatief veel tennisbanen en dus relatief weinig padelbanen zijn.
En als we naar de bezetting van met name de tennisbanen binnen en de opblaashal kijken dan zien wij dat deze veelvuldig leeg staan, terwijl de padelbanen vaak overbezet zijn.
En het zal niet verbazen: wij verwachten de komende jaren een verdere toename van het aantal padelleden en terugloop van het aantal tennisleden. Ook verwachten wij een verdere terugloop van het aantal verhuurde tennisbanen in onze hallen in de winter.
Kortom: wij zijn er van overtuigd dat het verstandig is de tennisbanen in hal 2 (baan 18-19-20) op te offeren voor 4 padelbanen. Dan sluit de verhouding tussen tennis- en padelbanen beter aan op de verhouding tussen het aantal tennis- en padelleden. Wij beseffen dat tennisleden dit als minder prettig kunnen ervaren, maar wij staan voor een toekomstbestendige en blijvend levensvatbare vereniging.

Een ander punt dat de toekomstbestendigheid en ook de verduurzaming van onze vereniging betreft, is het aanbrengen van zonnepanelen. In de hoop nogmaals voor de provinciale subsidie in aanmerking te komen, is besloten de investering in zonnepanelen door te schuiven naar 2023. Er wordt nog onderzocht hoeveel zonnepanelen er het beste geplaatst kunnen worden.

Omdat zowel de investering in het realiseren van padelbanen in hal 2 als het aanbrengen van zonnepanelen om meer dan € 25.000 gaat, is instemming van de ledenvergadering nodig. Daarom is er op 13 december aanstaande om 19.30 uur een bijzonder ledenvergadering in de tussenruimte van onze 2 tennishallen, waarin beide voorstellen zullen worden toegelicht. Daarna is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen; tenslotte vindt er over deze bestuursvoorstellen een stemming plaats.
Wij stellen het op prijs als U de vragen die U heeft voor 6 december opstuurt naar administatie@tvdijkzicht.nl , dan kunnen wij de beantwoording hiervan voorbereiden en tijdens de vergadering als eerste aan de orde stellen.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur