Algemene voorwaarden

> Gebruiksvoorwaarden

Lees deze voorwaarden alstublieft aandachtig
door voordat u gebruik maakt van deze site.

Door gebruik te maken van deze site verklaart u zich akkoord met de voorwaarden voor gebruik. Indien u niet instemt met de onderstaande voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze site.

WEBSITE

De in deze voorwaarden genoemde bepalingen zijn van toepassing op de sites www.TVDijkzicht.nl en tvdijkzicht.PlanMySport.com (hierna genoemd “site“).

INFORMATIE EIGENDOM

De informatie op de site is eigendom van Tennisvereniging Dijkzicht(hierna genoemd “DIJKZICHT“). DIJKZICHT speelt in Volendam op haar eigen sportpark.

BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

Het is verboden informatie van de site te kopiëren, reproduceren, opnieuw uit te geven, downloaden, versturen, door te geven of verspreiden, op welke wijze dan ook, behalve onder de volgende voorwaarden: u kunt de informatie per computer downloaden voor uitsluitend niet-commercieel gebruik voor uzelf, mits u geen wijzigingen in de informatie aanbrengt en eventuele auteursrechten en overige eigendomsvermeldingen intact laat. Aanpassing of gebruik van deze informatie voor enig ander doel betekent schending van de auteursrechten en overige eigendomsrechten van DIJKZICHT. In het kader van de toepassing van dit contract is het gebruik van deze informatie op een andere site of in een andere netwerkomgeving verboden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle merken, logo’s en afbeeldingen die op de site voorkomen, zijn eigendom van DIJKZICHT en – in het geval van advertenties en sponsors – de op de logo’s en afbeeldingen genoemde bedrijven. De verspreiding ervan dient in geen geval opgevat te worden als het verlenen van welke licentie of welk gebruiksrecht dan ook van genoemde merken en onderscheiden elementen, die beschermd worden door het auteursrecht. Zij kunnen dus alleen gebruikt worden op straffe van nabootsing.

OMVANG VAN DE VERPLICHTINGEN VAN DIJKZICHT EN FARMORE AUTOMATION

De site wordt gecontroleerd en beheerd door Farmore Automation vanuit het kantoor in Haarlem. Alle op de site toegankelijke informatie wordt in haar oorspronkelijke staat verstrekt. U neemt akte van het feit dat bepaalde informatie op de site onjuist kan zijn en dat DIJKZICHT en Farmore Automation geen enkele expliciete of impliciete garantie geven met betrekking tot de inhoud van de informatie. DIJKZICHT en Farmore Automation behouden zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, met name tijdens het actualiseren van de site. DIJKZICHT en Farmore Automation garanderen evenmin dat de informatie op de site in overeenstemming is met andere lokale wetten, zodra u ervoor kiest vanaf een andere locatie toegang tot de site te verkrijgen.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

DIJKZICHT en Farmore Automation vergaren via de site geen informatie die u persoonlijk kan identificeren, tenzij u deze informatie vrijwillig en bewust aan ons levert. Dit betekent dat u niet verplicht bent om zich op enigerlei wijze te registreren om de site te bezoeken. Maar, indien u ons wel informatie verstrekt, bijvoorbeeld via deelname aan een les, evenement of competitie, dan zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn.

COOKIES

De site gebruikt zogenaamde cookies. Dat zijn kleine bestanden die de browser (het programma dat u nu gebruikt om dit te lezen) op uw computer plaatst om aan te geven dat u de site heeft bezocht. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Zij helpen ons om allerlei algemene informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers op een pagina, hoe zij door de website navigeren, waarnaar zij kijken, welke computers zij hebben, welke browsers zij gebruiken, in welke taal zij de website bekijken, enzovoort. Deze statistieken helpen ons om de site continu te verbeteren om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. U kunt uw browser instellen dat cookies niet zijn toegestaan. U kunt dan nog steeds de site bezoeken, maar de werking van alle onderdelen kunnen we dan niet garanderen. Zonder cookies bent u bijvoorbeeld niet in staat om in te loggen!

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U alleen bent verantwoordelijk voor het gebruik van de u meegedeelde informatie. U verplicht zich om absoluut geen informatie op de site door te geven die burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid ten gevolge heeft. Tevens verplicht u zich geen informatie via de site door te geven die onwettig, in strijd met de openbare orde, lasterlijk, etc. is. U bent op de hoogte van de bijzonderheden van de site en u ziet ervan af DIJKZICHT en/of Farmore Automation aansprakelijk te stellen met betrekking tot het gebruik van de informatie van de site of de site zelf. DIJKZICHT en/of Farmore Automation kunnen dientengevolge niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de site of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

DIJKZICHT en Farmore Automation geven anderzijds geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, en sluiten met name alle garanties uit met betrekking tot de beschikbaarheid en conformiteit van de functies van de site en het vermogen van de site aan de verwachtingen of behoeften van de bezoeker te voldoen. DIJKZICHT en Farmore Automation garanderen niet dat de functies die in de informatie vervat zijn, ononderbroken of vrij van fouten beschikbaar zullen zijn, dat fouten zullen worden hersteld of dat de site of de server die deze site beschikbaar stelt vrij van virussen of andere schadelijke componenten zullen zijn. Kosten voor reparatie of verbetering zijn geheel voor uw rekening en niet voor die van DIJKZICHT en/of Farmore Automation.
In geen geval zal de totale financiële aansprakelijkheid van DIJKZICHT en Farmore Automation jegens u het bedrag overschrijden dat u heeft betaald voor het verkrijgen van toegang tot de site. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van DIJKZICHT en Farmore Automation, dat derhalve elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan afwijst.

OVERIG

De site is in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en DIJKZICHT en Farmore Automation garanderen in geen geval conformiteit met de lokale wetgeving die voor u van toepassing is, wanneer u vanaf een andere locatie toegang verkrijgt tot de site.