Privacyverklaring

> Tennisvereniging Dijkzicht

Privacy verklaring Tennisvereniging Dijkzicht

Tennisvereniging Dijkzicht wil graag zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Daarom hebben wij deze privacy verklaring opgesteld, zodat u op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens verwerken.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen, conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij zorgen er in ieder geval voor dat:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden in dit document beschreven.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens louter beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.
 • Wij om uw toestemming zullen vragen indien wij specifieke gegevens van u zullen verwerken.
 • Er passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen
 • Er geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw gegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van leden en leveranciers

Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door Tennisvereniging Dijkzicht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht of activiteiten;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tennisvereniging Dijkzicht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer i.v.m. facturatie.
 • Machtigingsformulier i.v.m. facturatie.

Uw persoonsgegevens worden door Tennisvereniging Dijkzicht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en), gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in financiële administratie conform wettelijke bewaartermijn voor een periode van minimaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van nieuwsbrief

Persoonsgegevens ten behoeve van de Nieuwsbrief worden door  Tennisvereniging Dijkzicht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijven als lid van de vereniging leidt automatisch tot het verkrijgen van de Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Tennisvereniging Dijkzicht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Tennisvereniging Dijkzicht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode; gedurende de periode dat men aangemeld is als lid van de vereniging.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwillige medewerkers van de Vereniging

Persoonsgegevens van Vrijwillige Medewerkers worden door Tennisvereniging Dijkzicht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Uitvoering geven aan de vrijwillige medewerkerstaken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De aanvaarde taken die men als vrijwillig medewerker met de vereniging is overeengekomen.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Tennisvereniging Dijkzicht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Tennisvereniging Dijkzicht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode; gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie conform wettelijke bewaartermijn voor een periode van minimaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor;

 • Het verzorgen van het lidmaatschap bij de KNLTB
 • Het inschrijven bij PlanMySport

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Tennisvereniging Dijkzicht bewaart persoonsgegevens om fiscale redenen minstens 7 jaar.  De persoonsgegevens worden niet op initiatief van Tennisvereniging Dijkzicht verwijderd, ook niet na 7 jaar. Indien u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij van u bewaren, of wilt dat uw gegevens worden verwijderd, dan kunt u daarvoor met ons contact opnemen via de contactgegevens onderaan deze Privacy Verklaring.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Tennisvereniging Dijkzicht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt hiervoor een email sturen aan administratie@tvdijkzicht.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Tennisvereniging Dijkzicht
Wester Ven 44
1131 RC Volendam
0299-321091
administratie@tvdijkzicht.nl