TENNISVERENIGING DIJKZICHT

Opgericht te Edam-Volendam 16 oktober 1972

Secretaris: Jacques Snoek

Watermolen 47 – 1135 HL Edam

Tel: 0299 – 321865

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Dijkzicht, gehouden op donderdag 14 februari 2008 in het clubhuis aan de Harlingenlaan te Volendam aanvang 19.30

 

Aanwezig: Het bestuur

 

De leden: 28

Door de aanwezigen is de presentielijst ondertekend, welke bij de voorzitter ter inzage zal worden gelegd en, evenals de jaarcijfers, aan de notulen zal worden toegevoegd.

 

1.    Opening, mededelingen en ingekomen stukken

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.30, echter het vereiste quorum voor een besluitvormende vergadering wordt niet gehaald (aanwezig 28 leden).

Om 19.40 opent de voorzitter de volgende vergadering waarin het vereiste quorum niet meer van toepassing is.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en biedt de aanwezigen een consumptie aan.

Aan alle aanwezigen zijn de agenda, notulen van de jaarvergadering 2007 en het financiële jaarverslag 2007 overhandigd.

 

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

 

Ingekomen stukken

Er is een brief binnengekomen met het voorstel om junioren van 4 t/m 7 jaar een korting te geven op het jaarabonnement.

De vergadering stelt voor om dit bij agendapunt 10 te behandelen.

 

2.    Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 8 februari 2007

Nico van Diepen merkt op dat het gehele bestuur elk jaar aftredend en herkiesbaar is en zou dit niet op toerbeurt moeten zijn.

-Het bestuur zal dit nader bekijken. Als een vrijwiliger echter stopt is daar weinig aan te doen. Voor de rest geen op- of aanmerkingen en worden de notulen door de vergadering akkoord bevonden.

 

3.    Bespreking algemeen jaarverslag 2007

De voorzitter heeft geen jaarverslag tot zijn beschikking maar zal volgend jaar met een verslag komen. De vergadering zal dan wel een uurtje langer gaan duren.

 

4.    Verslagen van de penningmeester over het boekjaar 2007

Onze penningmeester, André Karregat, voert de aanwezigen door een jaarwerk van 13 pagina’s met een zeer gedegen uitleg en adequate antwoorden op alle vragen.

Nico van Diepen stelt voor om voor 2008 de accommodatiebijdragen incl. pacht te gaan splitsen zodat het duidelijk is wat de pachter betaalt (nu €9.400)

Kees Blokker vraagt of de subsidie ieder jaar hetzelfde blijft.

André geeft aan dat dit normaal gesproken hetzelfde blijft.

Kees Blokker merkt ook op dat de contracten particulier bij de tennishallen teruglopen.

De voorzitter antwoordt dat dit o.a. komt door de bouw van een luchthal in Monnickendam.

Wij dienen ons daarom te wapenen tegen concurrentie door een laag prijspeil te handhaven.

 

Kees Blokker vraagt zich ook af hoe het met de losse verhuur van de banen gaat.

Petra, de kantinebeheerster, zelf lid en op de vergadering aanwezig, geeft aan hoe deze zaak administratief in zijn werk gaat met behulp van dubbele bonnen die afgetekend dienen te worden. Op de bonnen worden naam, baannummer, tijdstip en datum vermeld.

De voorzitter geeft aan dat dit al jaren op zo gaat en geen problemen oplevert. Uiteindelijk is het wel zo dat dit een kwestie van vertrouwen is.

 

De vereniging sluit 2007 af met een positief resultaat van €13.757, de tennishal met een positief resultaat van €45.454 wat geconsolideerd een positief saldo van €59.211 oplevert.

Toename van de liquide middelen van €10.390.

 

Alle aanwezigen gaan akkoord met het jaarverslag.

De voorzitter vraagt een applaus voor Jennifer om haar te bedanken voor al het administratieve werk dat zij verricht.

 

5.    Verslag kascommissie

De kascommissie bestaat uit Jan Tuijp(pet) en Hein Tol(kurk).

Zij hebben de boeken gecontroleerd en een onregelmatigheid van €0.45 geconstateerd. De penningmeester wist het lek echter binnen 5 minuten op te sporen en werd verexcuseerd.

De penningmeester wordt derhalve decharge verleend.

Hein vraagt daarom een applaus voor André, onze penningmeester,  die financieel dit toch elk jaar maar tot in de puntjes weet te verzorgen.

Hein en Jan ontvangen ieder een blik tennisballen.

Ton Keizer meldt zich aan als nieuw kascontrolecommissielid.

Jan Tuip vertrekt na twee jaar zoals dat in de notulen staat vermeld.

 

6.    Begroting 2008

De aanwezigen gaan unaniem akkoord met de begroting.

 

7.    Vaststelling contributie 2008, tarieven hal, tarieven winterabonnement en tarieven introducés

 

Voor 2008 betekent dit het volgende:

Senioren met machtiging €125, -

Senioren zonder machtiging €130, -

 

Zie punt 10

junioren t/m 9 jaar    30, -   euro

Overige Junioren     60, -    euro

 

Tarieven hal hetzelfde nivo 2007

Tarieven winterabonnement hetzelfde nivo 2007

Tarieven introducés hetzelfde nivo 2007

 

8.    Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn: Kees Veerman, André Karregat, Jacques Snoek en Robert Petrovic. Aftredend en niet herkiesbaar is Hendrie Kwakman.

De voorzitter vraagt of Dennis Bank de plaats van Hendrie wil innemen. Dennis denkt er over. Naderhand heeft hij van de eer afgezien. Deze functie is vacant!

De voorzitter bedankt Hendrie voor zijn 6 jaren in het bestuur en hoopt dat hij zich nog vele jaren blijft inzetten als vrijwilliger in de technische commissie waar hij deel van uit zal blijven maken. Hendrie ontvangt een kado uit de handen van Jennifer en bloemen voor Rosa.

De voorzitter geeft aan dat hij volgend jaar na 10 jaar voorzitterschap zal stoppen en Kees Blokker als goede opvolger ziet.

 

9.    Vaststelling commissies

vacant.                                          :                      voorzitter accomodatiecomissie

Robert Petrovic                             :                      voorzitter jeugdcommissie

Gerda Tol                                      :                      voorzitster recreatiecommissie

Hein Tol en Ton Keizer                 :                      kascontrolecommissie.

Kees Veerman                              :                      Halcommissie.

Jennifer Nannings                         :                      voorzitster kantinecommissie

Communicatiecommissie              :                      vorzittter  Nico van Diepen

vacant                                             :                      voorzitter technische commissie     

Rob Gomersbach                          :                      voorzitter Faciliteitencommissie

 

Hierna stelt de voorzitter voor om een pauze van 5 minuten te houden.

 

Na de pauze heeft de voorzitter 2 mededelingen te doen:

 

Allereerst wil hij onze trainer Rob Gommersbach feliciteren en in het zonnetje zetten voor de meer dan12.5 jaar die hij al in dienst is. Rob ontvangt de parafernalia die bij zijn jubileum horen namelijk een blik tennisballen.

Tevens wil hij de voorzitter de denktank ( Kees Blokker, Dennis Bank, Rob Gomersbach, Jacques Snoek en Tineke Tuijp ), die het afgelopen jaar de visie en het beleidsplan hebben uitgewerkt bedanken voor hun enorme inzet en overhandigt ieder van hun 2 blikken tennisballen.

 

 

10.  Door leden ingebrachte agendapunten

Voorstel om junioren van 4 t/m 7 jaar een korting een korting te geven op het jaar abonnement. De reden is dat deze jonge leden eigenlijk nooit spontaan buiten de lessen om komen spelen. Als we dan kijken wat ze kwijt zijn aan les en aan contributie is dat reletief veel. Omdat het voorstel zowat tijdens de vergadering is ontvangen heeft het bestuur de pauze benut om dit voorstel te bestuderen.

 

Het bestuur doet een tegenvoorstel:

 

van 4 t/m 9 jaar wordt het abonnement €30, -

voor de overige junioren wordt het abonnement €60, -

 

De vergadering gaat unaniem met het voorstel akkoord.

 

Klaas Rep vraagt of dit niet aan de lessen gekoppeld zou kunnen worden.

De voorzitter stelt voor om dit na een jaar opnieuw te bekijken.

 

11.  Samenstelling Kascommissie

Jan Tuijp is aftredend en wordt opgevolgd door Ton Keijzer.

 

12.  Introductie beleidsplan en bespreking beleidsplan

Kees Blokker stelt aan de leden voor om hier vragen over te stellen.

Nico van Diepen vindt dat er zeer veel werk is verzet. Hij was niet echt enthousiast over de samenstelling van de vragen van de enquête en meent dat daardoor geen duidelijk beeld is ontstaan van wat er precies in de vereniging leeft.

Kees Blokker antwoord dat dit met de expertise van Sportservice Noord Holland is gebeurd, die al vele verenigingen hierin heeft ondersteund.

Anja Witteman vraagt waarom er nu opeens de noodzaak is geweest om een visie vast te leggen.

De voorzitter antwoordt dat er altijd al een visie is geweest maar dat het nu tijd was om die visie te toetsen aan de wensen van de leden. Vandaar dat wij Sportservice hebben benaderd om ons hiermee te ondersteunen. De voorzitter stelt voor om het beleidsplan op blz. 7 bij de knelpunten door te nemen.

 

1.De kwaliteit van de accommodatie

 

De opmerkingen beperken zich merendeels tot de aankleding van onze kantine en het terrasmeubilair. Hier hebben veel leden een mening over die zowel positief als negatief is of je het nu over het meubilair hebt of over de aankleding enz.

Voorstel is om een commissie samen te stellen die gaat onderzoeken of er veranderingen nodig zijn, welke dat dan zijn en hoe dat gebeuren moet.

 

2.De kwaliteit van de organisatie

Men vindt dat de organisatie veel strakker zou moeten worden georganiseerd.

De voorzitter merkt op dat hij ongemerkt voor te veel zaken verantwoordelijkheid draagt. Dat is niet goed. Vele handen maken licht werk en daarom is het van groot belang meer leden bij het reilen en zeilen van TVDijkzicht te betrekken en de taken in kleine porties op te delen. Tevens dient er een organogram te komen zodat de leden kunnen zien wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is.

 

3.De kwaliteit van de communicatie

Men vindt dat de communicatie over de bestuursbesluiten tekort schiet.

Het afschaffen van het clubblad als communicatiemedium wordt betreurd.

Geconcludeerd wordt dat er op de een of andere manier meer gecommuniceerd dient te worden. De voorzitter geeft aan dat het nieuw in te voeren PlanMYSport programma het beste middel is om de communicatie te verbeteren. Terug gaan naar een clubblad vinden de voorzitter en met hem redactie/communicatiecommissievoorzitter Nico van Diepen geen goede optie. De digitale snelweg is het medium voor de toekomst. Ook voor TVDijkzicht.

 

4.Recreatieve of prestatieve vereniging

Hierin is geen duidelijk beleid naar voren gekomen. Waar staat de vereniging in deze voor?

 

Een vereniging zonder aanwas van jeugd is ten dode opgeschreven. Jeugd heeft een uitdaging nodig. Die uitdaging is voor velen het streven om in een selectie te komen. Zonder selectie geen uitdaging. Zonder uitdaging geen nieuwe jonge leden. Geen nieuwe jonge leden…..stervende vereniging. Dat is voor het bestuur al jaar en dag de motivatie achter het in stand houden van een semi-prestatief tennisfenomeen binnen de vereniging. Uitgangspunt is dat het prestatieve tennis geen groot beletsel vormt voor het recreatieve deel. Het recreatieve kan echter niet zonder het prestatieve en omgekeerd zal ook het geval zijn.

De voorzitter antwoordt dat de vereniging al jaren een “faciliteitencommissie” herbergt die zorgt voor de financiering van de jeugdtrainingen op selectieniveau. Die financiering vindt plaats middels de opbrengst uit de verhuur van de borden in de hallen en kantine, de gelden van de de hoofdsponsor, deze drie jaar Edward Edward, en de bijdragen van de ouders.

Er gaat geen contributiegeld naar het prestatief tennis. Het bestuur hoopt dat het trainersgilde in staat zal zijn en financieel in staat zal worden gesteld om het algehele niveau te verhogen. Het bestuur ziet onder andere de Roemburgcompetitie als een mogelijkheid om regionale uitwisseling van tennissers op selectieniveau mogelijk te maken. Onderzoek is noodzakelijk om te weten of een soort tennisschool binnen TVDijkzicht levenskansen heeft.

 

De voorzitter vervolgt met de bespreking van het beleidsplan.

 

Om dit beleidsplan handen en voeten te gaan geven zal er een toekomstcommissie moeten worden samengesteld om al deze knelpunten en actiepunten voor de komende jaren te gaan uit voeren.

 

Kees Blokker vindt het verheugend dat het bestuur positief heeft gereageerd.

Hij vraagt aan de leden wat zij nu van dit beleidsplan vinden en hoe wij dit gaan aanpakken. Als voorbeeld noemt hij het ongewenst gedrag op de baan.

Nico van Diepen vindt het een prima plan maar wat doen wij aan het clubblad en de kantine.

Anja Witteveen vindt dat het bestuur met de pachter moet gaan praten en niet de leden.

Klaas Rep vindt dat de kantine geen bedrijfmatige opzet moet hebben maar als een clubhuis moet funktioneren, iets waar wij niet om heen kunnen. Het contract met de pachter loopt tot zijn 65ste  jaar.

De discussie wordt door Wim Tuijp afgesloten met een vakkundig betoog waarin stapsgewijs werken en langetermijnvisie de rode draad vormen om te komen tot het gewenste resultaat. De kern van de zaak is dat een aantal mensen er blanco tegen aankijken en hier mee aan de slag gaan.  De voorzitter stelt voor het beleidsplan in stemming te brengen.

Het beleidsplan wordt unaniem door de leden aangenomen.  

      

13.  Diverse zaken waar het bestuur mee bezig is

 

 

 

-Werken met nieuw verenigingsautomatiseringspakket “Plan My Sport”

Het bestuur ziet dit als een 1ste prioriteit voor communicatie.

De denktank heeft bezwaar tegen het feit dat het bestuur de leden zomaar met “Plan My Sport” confronteert.

De voorzitter merkt op dat dit nou weer zo’n mooi voorbeeld is van direct moeten handelen zonder nog veel mogelijkheden te hebben de leden vooraf te informeren. Hij geeft het woord aan Robert Petrovic.

Robert Petrovic geeft uitleg wat “Plan My Sport” voor de vereniging zou betekenen indien wij hier mee gaan werken.

Enkele aspekten van dit systeem:

De kosten bedragen €5.000 maar op jaarbasis zou dit een tijdsbesparing van 220 mensuren betekenen en een grote besparing opleveren van kantoormiddelen, porto etc..

De communicatie , zoals bijv. het zich inschrijven voor een toernooi, zal volledig via de website verlopen.

Via de centrale database zijn alle tennissers ingevoerd met alle e-mail adressen enz.

Hein Tol stelt voor om een informatie bulletin aan alle leden te versturen.

De voorzitter geeft aan dat in dit geval alle leden die geen email hebben een formulier ontvangen met daarin een uniek paswoord om zich aan te melden op de planmysport webpagina van onze vereniging.

Anja Witteman vraagt hoe leden die geen internet hebben zich informeren.

De voorzitter belooft dat een computer in de kantine zal komen te staan waar alle leden gebruik van kunnen maken. Als dat ook niet lukt kan met zich nog altijd via Jennifer aanmelden. Elektrisch afhangen via het afhangbord van de KNLTB zoals dat nu hangt wordt vervangen door het afhangsysteem van PlanMySport omdat dat vele malen eenvoudiger werkt.

 

-Plan Peuterspeelzaal door CWB

Club en buurthuis hebben behoefte aan peuterspelzaal en zien onze locatie als een mogelijkheid.  De voorzitter heeft CBW geantwoord dat dergelijke ingrijpende beslissingen door de jaarvergadering dienen te worden besproken. CBW had echter haast en moest voor 010108 weten hoe het zat. Het bestuur heeft op voorhand een analyse laten doen en zag een goede mogelijkheid CBW te kunnen helpen. Er werd ons in december medegedeeld dat het voorlopig niet door zou gaan. In januari kwam weer een bericht dat het nog steeds actueel is. Kortom, ook hier weer veel variatie in de besluitvorming bij de tegenpartij waar het bestuur onmogelijk via nieuwsbrieven etc de leden van op de hoogte kan en wil brengen. Het heeft pas zin te communiceren wanneer plannen daadwerkelijk in een stadium van realisatie kunnen komen.

 

Tineke Tuijp vraagt zich af of wij er in het midden gebouw geen hinder van zouden onder vinden.

De voorzitter verzekert dat de leden geen last zullen ondervinden wanneer dit plan doorgaat. Tevens wijst hij op het feit dat al sinds de bouw van de nieuwe hal getracht wordt deze ruimtes rendabel te maken via verhuur. Wanneer CBW de ruimte zou huren betekent dat voor de vereniging een klein financieel duwtje in de rug.

 

-Plan realiseren van 2 extra banen

Er zijn 2 opties om dit eventueel te verwezenlijken.

Optie 1: de mogelijkheid te onderzoek om 2 banen op het dak van het middengebouw te verwezenlijken.

Optie2: een opblaasbare hal te plaatsen

Beide mogelijkheden worden onderzocht. Er zijn meerdere offertes binnen die allen nog te hoog zijn om dit plan rendabel te maken. Het bestuur werkt verder. Zodra er meer mogelijkheden het licht zien zal het bestuur een “halopdakcommissie” in het leven roepen.

 

 

                        14.Rondvraag

 

Kees de Boer:

Hoe gaat de parkeer gelegenheid zich ontwikkelen?

De voorzitter antwoord dat het voorlopig behelpen zal zijn maar dat in de toekomst

betere parkeer gelegenheid op het nu bestaande grasveld wordt gerealiseerd.

Klaas Rep:

Heeft de gemeente al aangegeven wanneer dit gaat gebeuren?.

De voorzitter antwoordt dat dat helaas niet bekend is.

Anja Witteman:

Is er op het gras nu al niet een voorziening te maken om te parkeren?.

De voorzitter antwoord dat met deze zachte ondergrond a.g.v. de neerslag dat gras dan heel snel een modderpoel zal zijn.

Nico van Diepen:

Is het nog wel wenselijk om een kalender te drukken.

Bij stemming hebben de leden unaniem voor het behoud van de kalender gestemd.

De voorzitter bedankt Nico voor al zijn inspanning o.a. m.b.t. de kalender en overhandigt hem 2 blikken tennisballen.

Hein Tol:

Vraagt of de voorzitter als hij in de VUT gaat dit niet zal gaan missen?.

De voorzitter antwoordt  dat na 10 jaar de inzet minder gaat worden en hij dit niet zal missen.

Anja Witteman:

 Zou de peuterspeelzaal indien gerealiseerd ook niet voor buitenschoolse opvang kunnen worden gebruikt?.

De voorzitter gaat er van uit dat CBW die mogelijkheid hoogstwaarschijnlijk zelf zal onderzoeken.

Gina Kemper:

In de damestoiletten achter de kantine zijn er geen droge handdoeken en de droger functioneer ook niet. Wat kan hier aan gedaan worden.

Voorstel is om papieren handdoekjes in alle toiletten op te gaan hangen.

Hier zou de nieuwe kantinecommissie zorg voor moeten dragen.

Gerda Tol:

Kinderen kunnen nu maar 12 lessen volgen i.p.v. 24 lessen.

Volgens de trainers gaat dit maar op voor een kleine groep kinderen ca. 5% van het totaal.

Indien wij 2 extra banen zouden kunnen creëren zou dit probleem opgelost zijn.

Jacques Snoek:

Hoe gaan wij nu het beleidsplan handen en voeten geven en wie gaan er in de toekomstcommissies plaats nemen om dit voor de komende jaren te gaan uit voeren.

De voorzitter vraagt de volgende personen om in de volgende commissies plaats te nemen:

-Trainersbeleid: Rob Gomersbach

-Communicatie: Nico van Diepen

-Kantine: Jennifer Nannings

-Ongewenst gedrag: alle trainers

-Organisatie: Jacques Snoek

 

                        14. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur, bedankt allen voor de aanwezigheid en vruchtbare inzet en biedt namens de vereniging een drankje aan.